Kelachay Municipality
سال 1400؛ سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
منشور اخلاقی
۱۳۹۴/۰۲/۱۹

کارکنان شهرداری : با ایمان به اراده ی خداوند متعال و در جهت کسبرضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایتآنان را سرلوحه امور خود قرار می دهند .

کارکنان شهرداری : بر این باورند که شهروندان  ،متولیان واقعی شهرند ، واز این رو حضور آناندر شهرداری را مغتنم می شمارند .

کارکنان شهرداری : با رعایت نظم ، آراستگی وقت شناسی ، مسئولیت پذیریو با رعایت ادب ، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.

کارکنان شهرداری : باور دارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعات از مهمترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان درفرآیند ارتباطات متقابل می نمایند .

کارکنان شهرداری : انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکنضروری دانسته و کوش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند .

کارکنان شهرداری : مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برایآسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود رابا کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیارآنان قرار دهند .

کارکنان شهرداری : خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونهاطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برایآنان فراهم آورند .

کارکنان شهرداری : بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیتآنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است . از اینرو با ایجاد تمایلات مثبت بهکار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری می پردازند .

کارکنان شهرداری : استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان درکلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن بعنوانزمینه ساز رشد و ارتقا خدمات شهرداری استفاده می نمایند .

شهرداری
کلاچای