Kelachay Municipality
سال 1400؛ سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
زیر سازی برخی از کوچه های خاکی سطح شهر
۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شهرداری
کلاچای