Kelachay Municipality
سال1398؛ سال رونق تولید
آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG شهرداری کلاچای
۱۳۹۸/۰۴/۰۹

شهرداری کلاچای در نظر دارد : 

به استناد مجوز شماره 5/98/91 مورخ 98/3/13 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجاره جایگاه سوخت CNG متعلق به شهرداری واقع در کمربندی کلاچای جنب جایگاه سوخت بنزین آقای حسینعلی احمدی از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز از انتشار آخرین آگهی در روزنامه در ساعات اداری بجز ایام تعطیل به واحد امور مالی شهرداری کلاچای مراجعه واسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه تسلیم و رسید دریافت نماید.

 

تلفن تماس                                         3 - 42683132- 013         داخلی     205

 

 

1- شهرداری در رد یا قبول هریک ازیشنهادات مختار است.

2- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

3- سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط مزاییده موجود می باشد.

4- فرصت دریافت اسناد پس از چاپ نوبت دوم 10 روز کاری می باشد.

شهرداری
کلاچای